Select Page

Apie Vilkaviškio krašto VVG

Vilkaviškio VVG įsikūrusi Vilkaviškio rajone, tačiau į jos teritoriją neįeina Vilkaviškio miestas. Vilkaviškio krašto VVG buvo įkurta 2007 m. kovo 13 d., iki tol Vilkaviškio rajono bendruomenės ir kiti kaimo plėtros veikėjai dalyvavo Suvalkijos krašto vietos veiklos grupės veikloje.

Tačiau 2007 m. iš Suvalkijos krašto vietos veiklos grupės išstojus atstovams iš Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Šakių rajono, joje liko tik Vilkaviškio rajono teritorijoje veikiančių organizacijų atstovai. Buvo priimtas sprendimas organizaciją pavadinti taip – Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė. Ji toliau tęsė veiklą ir rūpinosi tik Vilkaviškio krašto kaimo plėtra.

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės misija (paskirtis):

 • Išsiaiškinti padėtį kaime ir nustatyti realias gyventojų reikmes;
 • Numatyti kaimo plėtros gaires;
 • Parengti Vilkaviškio krašto kaimiškosios teritorijos plėtros strategiją;
 • Organizuoti strategijos įgyvendinimą;
 • Inicijuoti gyvenimo kokybės gerinimo projektus bendruomenėse;
 • Telkti lėšas įvairių idėjų ir projektų įgyvendinimui;
 • Aktyvinti jaunimo užimtumo iniciatyvas, siekti turiningo ir prasmingo jaunimo užimtumo;
 • Skatinti ir aktyvinti kaimo bendruomenės kultūrinį gyvenimą bei padėti vystyti infrastruktūrą;
 • Subūrus bendrai veiklai NVO, verslą, vyriausybines organizacijas aktyvinti ūkinę, kultūrinę ir socialinę veiklas, ekonominę plėtrą;
 • Skatinti valdžios, verslo, bendruomenių bendradarbiavimą.

Vilkaviškio krašto VVG valdymo organai: visuotinis narių susirinkimas, taryba, pirmininkas.

Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias organizacijos organas. Vilkaviškio krašto VVG visuotinis narių susirinkimas:

 • keičia vietos veiklos grupės įstatus;
 • priima sprendimą dėl vietos veiklos grupės likvidavimo;
 • nustato vietos veiklos grupės tarybos narių skaičių, renka ir atšaukia tarybos narius;
 • renka vietos veiklos grupės pirmininką trejų metų laikotarpiui;
 • tvirtina vietos veiklos grupės veiklos programą, metinę finansinę atskaitomybę, vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą;
 • gali skirti nepriklausomą auditorių vietos veiklos grupės veiklai patikrinti;
 • svarsto ir tvirtina pirmininko ataskaitas;
 • nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;
 • tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie vietos veiklos grupės veiklą pateikimo nariams tvarkos taisykles, pareigybines instrukcijas;
 • svarsto kitus klausimus, kurie neprieštarauja vietos veiklos grupės įstatams.

Šiuo metu Vilkaviškio krašto VVG priklauso 73 juridiniai ar fiziniai asmenys. Kiekvienas iš jų susirinkime turi po vieną balsą.

Taryba yra kolegialus valdymo organas. Tarybą 3 metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas. Tarybos kompetencija:

 • vykdo susirinkimo sprendimus, tvirtina tarybos veiklos programas, organizuoja jos numatytus renginius;
 • renka tarybos pirmininką tarybos kadencijos laikotarpiui;
 • priima sprendimą dėl darbo užmokesčio mokėjimo pirmininkui ir nustato darbo užmokesčio dydį;
 • disponuoja vietos veiklos grupės turtu ir lėšomis veiklai vystyti ir vykdyti;
 • rengia vietos veiklos grupės planus ir kitus dokumentus, susijusius su vietos veiklos grupės veikla;
 • svarsto narystės vietos veiklos grupėje klausimus;
 • priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
 • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

Vilkaviškio krašto VVG taryboje yra 13 asmenų, kurie atstovauja skirtingiems sektoriams:

 • pilietinei visuomenei (kaimo vietovių VVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms, kitoms NVO, pvz., jaunimo organizacijoms) priklauso 46 proc., t.y. ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc. narių;
 • verslui (pvz., kaimo vietovių VVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (pripažinimo labai mažomis, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), ūkininkams, verslą plėtojantiems asmenims) – priklauso 31 proc., t. y. iki 35 proc. narių;
 • vietos valdžiai (savivaldybei) priklauso 23 proc., t.y. iki 30 proc. narių. Savivaldybės įsteigti savarankiški juridiniai asmenys kolegialiame VVG valdymo organe gali atstovauti vietos valdžios interesams, kai juos paskiria savivaldybės meras arba taryba.

Vilkaviškio krašto VVG taryba sudaryta iš abiejų lyčių, moterų – 7, vyrai – 6, santykis 54:46 (santykiu 40:60, t.y., mažiausiai 40 proc., nesvarbu, kurios lyties atstovų).


Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė – laisvanoriškas, tris sektorius jungiančių privačių, visuomeninių, valstybinių ir valdžios organizacijų aljansas, turintis aiškiai apibrėžtą struktūrą, vaidmenis, o veikla siejama su nuolatiniais ir ilgalaikiais veiksmais siekiant subalansuotos kaimo plėtros Vilkaviškio rajone.

Vilkaviškio krašto VVG pirmininkas yra vienasmenis vietos veiklos grupės valdymo organas. Vietos veiklos grupės pirmininką trejų metų laikotarpiui renka susirinkimas. Pirmininko kompetencija:

 • atstovauja vietos veiklos grupei valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaro sandorius vietos veiklos grupės vardu;
 • organizuoja susirinkimo ir tarybos sprendimų vykdymą;
 • ne vėliau kaip likus 7 d. iki susirinkimo parengia ir pateikia susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą ir pateikia kitą informaciją, reikalingą susirinkimo darbo tvarkos klausimams svarstyti;
 • priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
 • privalo pateikti auditoriui paaiškinimus ir dokumentus;
 • tvarko narių sąrašą;
 • sušaukia susirinkimą;
 • pateikia dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registrui;
 • skelbia viešą informaciją.

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės pirmininkė
Lina Kružinauskienė
Tel. 8 679 91 049
El. p. [email protected]


VVG Naujienos

 

Surinktos kvietimo Nr.22 paraiškos

    2023 m. kovo 31 d. baigėsi kvietimo Nr. 22 paraiškų surinkimo laikas. Kvietimo teikti vietos projektus metu pateiktos 3 paraiškos. Kvietimas buvo skelbtas 3 priemonėms:  „Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“ (kodas...

Įvyko tarybos posėdis

2022.12.09Įvyko tarybos posėdisŠ. m. gruodžio 6 d. įvyko Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybos posėdis. Posėdžio metu aptartos naujos Vietos plėtos strategijos kūrimo gairės, suplanuoti susitikimai su Vilkaviškio rajono gyventojais, savivaldybės...

Skip to content